Kontrollo nëse duhet ETIAS
në momentin që udhëtoni në BE.

Duke filluar nga nëntori i 2023 qytetarëve Shqiptar
do ju kërkohet një autorizim për të udhëtuar në BE.

Pse BE-ja po lançon një sistem të ri të autorizimit të udhëtimit?

“ETIAS” ndryshe do të thotë Sistemi Evropian i Informacionit të Udhëtimeve. Në Nëntor të vitit 2016 ai u njoh nga Komisioni Evropian dhe miratua me ligj në Shtator të vitit 2018. Qëllimi kryesor i ETIAS ishte përmirësimi i sigurisë së vendeve që bëjnë pjesë në BE, brenda rajonit Shengen , duke bërë të mundur që udhëtarët të vizitojnë zonën Shengen pa viza.


ETIAS do te kontrolloje udhëtaret nga “vendet e treta” , të cilët janë qytetarë nga shtetet që nuk kanë nevojë për vizë Shengen. Shqyrtimi do të ketë lidhje me kontrollin e terrorizmit ose me rreziqet që lidhen me emigracionin. Objektivi është që të identifikohen qytetarë që paraqesin kërcënim për sigurinë përpara se të udhetojnë në zonën Shengen.


ETIAS nënkupton heqjen e vizave dhe nuk është një vizë. Individët që vizitojnë vendet anetarë Evropiane pa viza , do të duhet të pajisen me ETIAS në vitin 2024 e në vazhdimësi. Vetëm mbajtësit e pasaportave të tregut të BE-së jane te përjashtuar nga ETIAS.

Objektivat ETIAS

Komoditeti
Reduktimi i pritjes në kufi , duke thjeshtuar hyrjen në shtetet anëtare te BE-së.

Efikasiteti i kufirit
Përmirësimi i menaxhimit te kufirit për personelin e sigurisë që kontrollon vizitoret pas mbërritjes dhe nisjes nga vendet anëtarë të BE-së.

Transparenca
Ndihmoni  BE-në për përmbushjen e qëllimit të liberalizimit të vizave, që do të ju jap mundësi udhëtarëve te hyjnë ne BE pa patur nevojë për vizë Shengen.

Emigrimi
Ju jep të drejtë autoriteteve kufitare të dallojnë parregullsitë e emigracionit dhe abuzimin e udhëtimit pa viza në BE.

Siguria
Ndihmoni vendet anëtare të BE-së që të forcojnë procedurat dhe proceset e tyre të sigurisë kufitare kundër terrorizmit dhe krimit.

Financimi
Mundësoni një burim shtesë të ardhurash për buxhetin e BE-së, gjithashtu për menaxhimin e udhëtimit pa viza te individëve të biznesit , turizmit dhe tranzitit

Si do të funksionojë ETIAS?

Nisja

ETIAS ka një nisje të synuar në vitin 2024 dhe prek edhe qytetarët Shqiptar.

 

Aplikimi

ETIAS duhet të aplikohet online përpara mbërritjes në BE. Çdo udhëtar i kualifikuar, pavarësisht nga mosha, do ti kërkohet një ETIAS për të vizituar vendet anëtare të BE-së.

Përshtatshmëria

Qytetarët e vendeve që kanë akses pa viza në vendet e Bashkimit Evropian do të kërkojnë një ETIAS. Qytetarët e dyfishtë që mbajnë pasaporta në një vend të BE-së dhe të kualifikuar për ETIAS nuk do të kërkojnë një ETIAS nëse hyjnë dhe dalin nga Evropa duke përdorur pasaportën e tyre të BE-së. Aplikantët me histori të mëparshme kriminale do të mund të aplikojnë për ETIAS. Shiko shtetet këtu:Vendet që janë pjesë e ETIAS

Format

Të dhënat e mëposhtme do të kërkohen për çdo aplikim ETIAS: të dhënat personale biometrike (p.sh. emri, gjinia, të dhënat e lindjes, etj.), informacioni i pasaportës ose dokumentit të udhëtimit, shteti anëtar i BE-së i hyrjes, pyetje mbi shëndetin e aplikantit, të dhënat kriminale gjithashtu. si historia e mëparshme e emigracionit në BE.

Tarifa

Kostoja e një ETIAS është 7 €, megjithatë, individët nën moshën 18 vjeç ose mbi moshën 70 vjeç, nuk do të duhet të paguajnë tarifën. Rekomandohet që tregoni kujdes te vecant, ose te kontaktoni me një specialist.

Procesi i aplikimit

Pas dorëzimit, çdo aplikacion do të kontrollohet në të gjithë SIS / VIS / EUROPOL DATA / SLTD (Interpol) / EURODAC / ECRIS etj), rregullat e shqyrtimit të ETIAS si dhe listën vëzhguese ETIAS . Nëse aplikimi nuk përputhet me informacionin nga ndonjë prej këtyre bazave të të dhënave, aplikacioni do t’i nënshtrohet përpunimit manual nga Njësitë Kombëtare ETIAS Qendrore dhe/ose ETIAS .

Vendimi për aplikim

Zakonisht, 95% e aplikacioneve do të marrin një vendim brenda disa minutave nga paraqitja. Nëse një aplikim ETIAS miratohet, ai do të lëshohet për një periudhë tre vjeçare ose datën e skadimit të pasaportës së aplikantit, cilado qoftë data më e hershme. Kohët e përpunimit mund të zgjasin deri në 96 orë nëse kërkohen kontrolle shtesë. Megjithatë, nëse kërkohet dokumentacion shtesë nga aplikanti, koha e përpunimit mund të zgjasë deri në katër javë. Nëse një aplikim ETIAS refuzohet, aplikanti do të marrë një arsye për refuzimin si dhe informacion mbi vendin ose autoritetin që vendos kundër miratimit të ETIAS. Refuzimet e ETIAS mund të apelohen nga aplikantët që paraqesin një kërkesë në Shtetin Anëtar të BE-së që ka kundërshtuar dhënien e ETIAS.

Mberritja ne BE

Me hyrjen në zonën Shengen , një roje kufitare do të marrë vendimin për pranimin e një udhëtari bazuar në informacionin në sistemin EES, ETIAS-in e miratuar, si dhe dokumentet e udhëtimit dhe disponimin e udhëtarit.