Kërkesat për tu paisur me ETIAS

Aplikimi për një ETIAS do të kërkojë një pasaportë së bashku me një kompjuter  me lidhje interneti, si dhe një formë të vlefshme pagese. Përafërsisht, aplikimi do të marrë 20 minuta deri në 1 ore për të përfunduar, por kjo mund të ndryshojë në varësi të numrit të fushave shtesë që mund t’ju kërkohet të plotësoni. Nuk do t’ju duhet të aplikoni për një ETIAS deri në vitin 2024. Megjithatë, më poshtë janë udhëzimet për t’ju ndihmuar të mendoni përpara për aplikimin.

Fushat e Aplikimit

Aplikantët do të duhet të japin informacionin e mëposhtëm si pjesë e aplikimit të tyre ETIAS :

 • Mbiemri (emri i familjes), emri(et), mbiemri ne lindje, emri(et) e zakonshme; data e lindjes, vendi i lindjes, vendi i lindjes, seksi, kombësia aktuale, emrat e prindërve të aplikantit; adresa e shtepise;
 • Informacion për pasaportën dhe/ose dokumentin e udhëtimit;
 • Nëse është e aplikueshme, informacion për çdo kombësi ose shtetësi tjetër;
 • Adresa e vendbanimit të përhershëm;
 • Adresa e emailit dhe numri i telefonit;
 • Shteti Anëtar i hyrjes së parë të synuar;
 • Informacioni mbi arsimin dhe/ose profesionin aktual;
 • Pyetjet e historisë dhe përshtatshmërisë së ETIAS. Pyetje të tilla do të lidhen me çdo gjendje mjekësore ose sëmundje të tjera parazitare infektive ose ngjitëse; historia kriminale që përfshin dëme të rënda të pronës, të një personi ose subjekti tjetër; historia e shpërndarjes së drogave ilegale;  udhëtime të mëparshme në vendet e zonës së luftës, si dhe çdo histori e mëparshme imigrimi ose udhëtimi që rezultoi në deportimin e aplikantit ose refuzimin e hyrjes në një vend anëtar të BE-së;
 • Nëse aplikanti është i mitur, identiteti i personit përgjegjës për të miturin;
 • Nëse aplikacioni dorëzohet nga një person i ndryshëm nga aplikanti, identiteti i personit dhe kompanisë që ai ose ajo përfaqëson (nëse është e aplikueshme).
 • Për anëtarët e familjes për qytetarët e BE-së/shtetasit e vendeve të treta që përfitojnë nga lëvizja e lirë pa karta qëndrimi: statusi i tyre si anëtar i familjes; të dhënat e identitetit të anëtarit të familjes me të cilin aplikanti ka lidhje; lidhjet e tyre familjare.

Dokumentet

Duhet të siguroheni që të keni me vete dokumentet e mëposhtme për të aplikuar:

 1. Pasaporta aktuale e vlefshme – Pasaporta juaj do të duhet të jetë e vlefshme në momentin që po mbërrini në Evropë.
 2. Pasaporta e lexueshme nga paisia – Pasaporta juaj do të duhet të përmbajë një seksion të lexueshëm nga makina në faqen e detajeve biografike.
 3. Pasaporta Elektronike – Edhe pse kjo nuk është një kërkesë universale, pasaporta juaj mund të duhet të jetë një pasaportë elektronike që mban shenjën ose çipin elektronik të pasaportës (shih figurën më poshtë).

Viza Shengen

Nëse nuk kualifikoheni për ETIAS ose aplikimi juaj ETIAS refuzohet, ka shumë të ngjarë të aplikoni për një vizë Shengen për të vizituar Evropën. 

Nëse dëshironi të qëndroni në BE më gjatë se koha e dhënë sipas ETIAS, do t’ju duhet të kaloni në kategorinë përkatëse të vizave bazuar në qëllimet e qëndrimit tuaj.