Politika e privatësisë

Përditësimi i fundit: 02 janar 2021

 

Etiasalbania.com

Njoftim për të drejtën e autorit

Faqja e internetit etiasalbania.com  dhe përmbajtja e saj janë në pronësi dhe operohen nga Etiasalbania.com Përmbajtja e faqes së internetit të EtiasAlbania.com është e mbrojtur nga e drejta e autorit dhe e mbrojtur nga ligjet dhe dispozitat e traktatit të SHBA dhe botërore për të drejtat e autorit. Përveç kësaj, përmbajtja e faqes së internetit të Etiasalbania.com mbrohet nga ligjet e markave tregtare, ligjet e privatësisë dhe publicitetit, si dhe rregulloret dhe statutet e komunikimit.

Kushtet ligjore

Nëse shikoni faqen e internetit të Etiasalbania.com dhe përgjigjeni me informacion (me përjashtim të informacionit personal, i cili adresohet sipas Politikës së Privatësisë së Internetit) duke përfshirë pyetje, komente ose sugjerime në lidhje me përmbajtjen e faqes së internetit Etiasalbania.com, një informacion i tillë do të konsiderohet jo -konfidenciale dhe Etiasalbania.com nuk do të ketë asnjë detyrim të asnjë lloji në lidhje me një informacion të tillë dhe do të jetë i lirë të riprodhojë, përdorë, zbulojë dhe shpërndajë informacionin te të tjerët pa kufizim. Etiasalbania.com do të jetë i lirë të përdorë çdo ide, koncept, njohuri ose teknikë të përfshira në një informacion të tillë për çfarëdo qëllimi, duke përfshirë, por pa u kufizuar në zhvillimin, prodhimin dhe tregtimin e produkteve që përfshijnë një informacion të tillë.

 

Etiasalbania.com nuk jep asnjë përfaqësim ose garanci, qoftë të shprehur apo të nënkuptuar, të tregtueshmërisë ose përshtatshmërisë për një qëllim të caktuar ose të ndonjë natyre, në lidhje me informacionin ose produktin të cilit i referohet informacioni.

 

Në asnjë rrethanë Etiasalbania.com nuk do të jetë përgjegjës ndaj ndonjë personi ose subjekti biznesi për ndonjë dëmtim të drejtpërdrejtë, të tërthortë, të veçantë, të rastësishëm, pasues ose të tjera të bazuara në çdo përdorim të kësaj faqeje interneti ose çdo faqe interneti tjetër me të cilën është e lidhur faqja e internetit Etiasalbania.com duke përfshirë, pa kufizim, çdo fitim të humbur, ndërprerje biznesi ose humbje të programeve ose informacioneve, edhe nëse ETIASALBANIA.COM është këshilluar në mënyrë specifike për mundësinë e dëmeve të tilla.

Ndryshimet në Termat dhe Kushtet

Etiasalbania.com mund të përditësojë herë pas here këto Kushte dhe Kushte. Kur të bëhen ndryshime, Etiasalbania.com do të rishikojë datën e “përditësimit të fundit” në krye dhe në fund të faqes së Kushteve dhe Kushteve.